De plaats van de man in het huwelijk

Img De man is niet 'meer' dat de vrouw, in Gods ogen. Toch leert Gods Woord overduidelijk dat de man het hoofd is van het gezin en ook in het huwelijk. (Lees Efeze 5:22-24 en ook 1 Kor.11:3)

"Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles". (Efeze 5:22-24)

Maar...wat is nu precies de betekenis hiervan? Het betekent zeker niet dat een vrouw alleen maar 'ja' moet zeggen en de man dus in alles z'n zin moet geven. Het is niet normaal als een vrouw op geen enkele manier een eigen mening mag hebben en als een soort robot door het huis heen loopt. Wat betekent die onderdanigheid dan wel? Het betekent dat de man in de eerste plaats de verantwoording draagt voor zijn gezin 'ten aanzien van God'. Hij is geroepen om zijn gezin te voeden en te koesteren, zowel in het geestelijke als in het materiële en dat is een grote verantwoording. (Ef.5:26, 27 en 29).

Alhoewel de man het hoofd is, is hij nog niet 'meer' in Gods ogen, als z´n vrouw en de overige gezinsleden. In 1 Kor.11:11 staat: 'En toch in de Here is evenmin de vrouw zonder de man iets als de man zonder de vrouw'. In Gal.3:26-28 lezen we dat voor God man en vrouw gelijk zijn. Maar...hoe staat het dan met de verantwoordelijkheid van de man?

De man is het hoofd van zijn huwelijk en gezin, omdat God hem als eerste verantwoordelijk stelt voor ´t welslagen van het huwelijk. Deze verantwoording houdt in dat een man de houding van Christus in zijn huwelijk moet aannemen, dat wil zeggen een dienende houding. (Ef.5:25 en Joh.13:14,15) Een heerszuchtige en tirannieke houding van een man, is dus absoluut tegen de Bijbel. In 1 Petr.3:7 staat dat mannen verstandig moeten leven met hun vrouwen, als met broos vaatwerk:

"..Desgelijks gij mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk en bewijst haar eer, ...opdat uw gebeden niet belemmerd worden", m.a.w. mannen moeten rekening houden met het meer gevoelige karakter van de vrouw en hun vrouwen niet beledigen of naar beneden halen, er staat '..bewijs haar eer'. Doen we dat niet, dan zal het ons gebedsleven in de weg staan, er staat 'opdat uw gebeden niet belemmerd worden'. Dus onze houding in huis heeft rechtstreeks te maken met ons geestelijk kontakt met God.

Notitie. Maar..., mannen die hun verantwoording wegschuiven in het leiding geven, zullen de oorzaak zijn dat hun vrouwen vaak ten onrechte te veel de leiding moeten nemen en zodoende het huwelijk ontwrichten. De oorzaak ligt dan niet bij de vrouw, maar juist bij de man.

Studies over nog veel meer onderwerpen zijn beschikbaar: